Info
Cross country skier at the Karkonosze mountains, Poland.